2016 Eylül 2.İl İçi Ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

ÖĞRETMENLERİN 2016 EYLÜL İL İÇİ VE İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. İsteğe bağlı yer değiştirmelere;

1- Öğretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

2- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a)  Sağlık  ve  eş  durumu  mazeretleri  nedeniyle  zorunlu  çalışma  yükümlülüğü  ertelenmiş olanlar,

b)  Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde veya il dışındaki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

3- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a) İl içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen   (sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil), veya eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

b) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması,   norm kadro fazlası olmaları, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle idari tasarrufla istekleri doğrultusunda veya resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte,

c) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında idari tasarrufla yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte, değerlendirilir.

4- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, üç yıllık çalışma şartı aranmaksızın il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Ancak, bu kapsamda bulunan öğretmenlerden iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacaklar il genelinde alanlarında öğretmen ihtiyacı olmaması halinde süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

5- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır; ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.

6- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen   öğretmenlerden  en   geç   30   Eylül   2016   tarihi   itibarıyla   görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

7- Soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan (yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren)  üç yıl geçmeden yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

8-  Başvurular,  http://mebbis.meb.gov.tr  veya http://ikgm.meb.gov.tr  adreslerinde  yer  alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

9- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.

10-   Yer   değiştirme   isteğinde   bulunacak   öğretmenler;  Elektronik   Başvuru   Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecektir

11-   Yer   değiştirme  iş   ve   işlemlerinin   yürütülmesi,  başvuruların   onaylanması  ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî ğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

12- Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

13- Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak, başvurunun il millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.

14- Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

15- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra  geçerlilik  kazanacaktır.  Başvurular,  başvurunun  yapıldığı  veya  izleyen  gün  içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde ise ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.

16- Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe   millî   eğitim   müdürlüklerinde  bulunan   öğretmenler,   başvurularını   kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır

17- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.

18- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri  Bölümü”  ve “Bilgi   Teknolojileri”   mezunları,   mesleki   ve  teknik   ortaöğretim   kurumlarını   tercih edemeyecektir.

19- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

20-  Spor  liseleri  ve  güzel  sanatlar  liseleri  dışındaki  eğitim  kurumlarında  görevli  görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

21-   Fen   liseleri   ve   sosyal   bilimler   liseleri   dışındaki  eğitim   kurumlarında   görevli öğretmenlerden başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az üç yıl öğretmenlik yapmış olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.

22-Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

23-Doğrudan   Bakanlık   merkez   teşkilâtına   bağlı   eğitim  kurumlarında   görev   yapan öğretmenler, istemeleri halinde değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

24- Öğretmenler, yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecektir.

25- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 08 Eylül 2016 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

26- Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

27-İsteğe  bağlı  yer  değiştirme  kapsamında  görev  yeri  değiştirilen  öğretmenlerin  yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde   bulundurmaları     gerekmektedir. Ancak    bunlardan,     yer     değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.

28- Yer değiştirme başvuruları 02-08 Eylül 2016 tarihleri arasında alınacak; atamalar 9 Eylül 2016 tarihinde, ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 19 -23 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

29- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir.

Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

MEB-İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

İlkokulu köyde okuyan Adem ÖKSÜZ Çorum’da birinci oldu

İlkokulu ve Ortaokul 5.sınıfa kadar Bayat Çukuröz köyünde okuyan Adem ÖKSÜZ Çorum’da 23 Nisan şiir yarışmasında ortaokullarda il birincisi oldu.

Çorum’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

ademoksuz
Geçtiğimiz Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında okullar arası düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol tarafından takdim edildi. Resim yarışmasında birinci olan Atatürk İlkokulu öğrencisi Büşra Kiriş  ödüllünü Vali Ahmet Kara’nın ve şiir yarışmasında birinci olan 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi Adem Öksüz, ödülünü İl Jandarma ve Garnizon Komutan Yarbay Ahmet Altun’un elinden aldı. Resim yarışmasında ikinci olan Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Beyza Nur Çalar’a ve şiirde ikinci olan öğrencisi Begüm Ayan’a ise ödülünü İl Jandarma ve Garnizon Komutan Yarbay Ahmet Altun verdi. Resim yarışmasında üçüncü olan Bahçelievler İlkokulu öğrencisi Sinemis Akyüz ve şiirde üçüncü olan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ezgi Nur Yetim’e ise hediyesini Vali Yardımcısı Adem Saçan verdi.

Adem ÖKSÜZ’ü bu gayretinden ve başarısından dolayı tebrik ediyoruz!

2016 YGS Soruları Yayınlanacak mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 13 Mart’ta yapılacak 2016-Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sorularının tamamının, kurumun internet sitesinden kamuoyunun bilgisine sunulmasını kararlaştırdı.

Yaklaşık 2 milyon 200 bin adayın gireceği üniversiteye girişin ilk aşaması olan YGS (Yükseköğretime Giriş Sınavı) 13 Mart Pazar günü yapılacak. ÖSYM sınav öncesinde YGS sorulan soruların tamamının “Temel Soru Kitapçığı” adı altında ÖSYM’nin internet sitesinden tüm kamuoyunun bilgisine sunulacağını açıkladı.

Soruların açıklanmamasıyla ilgili süreç 2013 yılında başlamıştı. ÖSYM’nin, 2013 Temmuz ayında yapılan değişiklikle sınav sorularını açıklaması, soru havuzu oluşturduğu gerekçesiyle Bilgi Edinme Kanunu kapsamından çıkarılmıştı. Soruların yalnızda yüzde 10’unun açıklanmasına karar verilmişti. CHP, uygulama ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi 4 Aralık 2014’te verdiği kararda soru ve cevapların, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında bırakılmasını öngören kanun hükmünü iptal ederek, yürürlüğünü durdurdu. Bu arada Ankara Barosu’da uygulamayı Danıştay’a taşımıştı. Danıştay 8. Dairesi, ÖSYM kararının “hak arama özgürlüğü”, “adil yargılanma hakkı” ve “mahkemeye başvuru hakkını” doğrudan ve dolaylı olarak ihlal ettiği sonucuna varmıştı.

Danıştay’ın kararının ardından ÖSYM geçen sene sınavın ardından soruların yüzde 20’sini açıklamış. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra soruların tümünü açıklamıştı.

2015-2016 Yılı 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları (Özgün Yayınları)

2015-2016 Yılı 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları (Özgün Yayınları)

4.ÜNİTE KESİRLER) DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAPLARI

Sayfa 204-205 Ünite Değerlendirme Soru Cevapları

Sayfa 203 Cevapları
Sayfa 197 Cevapları
Sayfa 188 Cevapları

Sayfa 181 Cevapları 
Sayfa 173 Cevapları
Sayfa 163 Cevapları
Sayfa 157 Cevapları 

3.ÜNİTE (GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER) DEĞERLENDİRME SORULARI ÇÖZÜMLERİ-CEVAPLARI 

3.Ünite Değerlendirme Sayfa 150-151-152 Cevapları

Sayfa 149 Cevapları
Sayfa 138 Cevapları
Sayfa 136 Cevapları
Sayfa 130 Cevapları
Sayfa 126 Cevapları
Sayfa 123 Cevapları
Sayfa 120 Cevapları 

2.ÜNİTE (ARAŞTIRMA SORULARI ÜRETELİM) DEĞERLENDİRME SORULARI ÇÖZÜMLERİ-CEVAPLARI 

2.ÜNİTE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI SAYFA 111-112-113
5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları (Özgün)
5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları (Özgün)

5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları (Özgün)

1.ÜNİTE (DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER) DEĞERLENDİRME SORULARI ÇÖZÜMLERİ-CEVAPLARI

5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları (Özgün)

5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları (Özgün)

5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları (Özgün)
5.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 47 Cevapları (Özgün)

5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları (Özgün)

2015-2016 Yılı 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Tutku Yayınları

2015-2016 Yılı 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Tutku Yayınları

7.SINIF MATEMATİK DERS KİTABININ ÜNİTE ÜNİTE SAYFA SAYFA  ÇÖZÜMLERİ

4.Ünite;Doğrular,Çember ve Veri İşleme

4.Ünite Sonu Değerlendirme Sayfa 249-250-251-252

Sayfa 214-215 Cevapları
Sayfa 246-247-248 Cevapları
Sayfa 225-226 Cevapları
Sayfa 214-215 Cevapları

3.Ünite Oran-Orantı ve Yüzdeler

3.Ünite Sonu Değerlendirme Sayfa 191-192-193-194 (Ayrıntılı,işlemli cevapları-çözümleri)-matematik öğretmeninden!

Sayfa 189-190 Cevapları – İşlemli Çözümler
Sayfa 171-172 Çözümleri-Cevapları
Sayfa 150 Çözümleri-Cevapları

2.Ünite Denklemler

7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 138-139 Cevapları 
7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 121-123 Cevapları 

Sayfalar:121-122-123,138-139

2.Ünite Değerlendirme Çözümleri Sayfa 140-141-142-143-144

Sayfa 140 Cevapları
Sayfa 141 Cevapları
Sayfa 142 Cevapları
Sayfa 143 Cevapları
Sayfa 144 Cevapları

1.Ünite Tam Sayılar ve Rasyonel Sayılarla İşlemler

1.Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 96-97-98-99-100-101-102 Çözümleri
7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 94-95 Cevapları (Tutku),
7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları (Tutku),
7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları (Tutku),
7.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 60-61 Cevapları (Tutku)
7.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 53 Cevapları (Tutku)
7.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 42-43 Cevapları (Tutku)
7.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 34-55 Cevapları (Tutku)
7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24-25 Cevapları -Tutku Yayıncılık

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları-Çözümleri (Anadol Yayınları)

2015-2016 Yılı 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları-Çözümleri (Anadol Yayınları)

10.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI ÇÖZÜMLERİ

3.ÜNİTE

3.Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Soru Cevapları-Çözümleri
Sayfa 204,205,206,207,208,209,210,211,212
Sayfa 201-202 Cevapları
Sayfa 189 Cevapları
Sayfa 188 Cevapları
Sayfa 187 Cevapları

Sayfa 165 Cevapları
Sayfa 164 cevapları
Sayfa 163 Cevapları-Çözümleri

Sayfa 132-133 Cevapları-Ayrıntılı çözümleri
(Dörtgenlerle ilgili alıştırmalar)
Sayfa 121-122 Cevapları-Çözümleri

Sayfa 98-99-100 Çözümleri
SAYFA 88 ÇÖZÜMLERİ
SAYFA 87 ÇÖZÜMLERİ
SAYFA 86 ÇÖZÜMLERİ
SAYFA 85 ÇÖZÜMLERİ